PL   EN

AS1
pict

Aktualności   

Warunki wejścia w życie regulaminu wynagradzania

Kwestia dotycząca czasu oraz sposobu wejścia w życie regulaminu wynagradzania pozornie jest zagadnieniem niewymagającym dodatkowej wykładni. Jednakże z uwagi na dosyć ogólne brzmienie dyspozycji art. 772 § 6 Kodeksu pracy, stanowiącej że Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, w praktyce może rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne.

Przedmiotowa problematyka niejednokrotnie była przedmiotem analizy Sądu Najwyższego, zgodnie z którą wypracowane zostały zasady interpretacyjne dotyczące omawianego zagadnienia. W orzecznictwie podkreśla się, że regulamin wynagradzania, który nie został ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 772 § 6 Kodeksu pracy, nie obowiązuje jako akt prawny (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r., sygnatura: II PK 5/05). Natomiast w świetle orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2006 r., sygnatura: II PK 124/06, dla ważności regulaminu nie jest jednak wymagane zapoznanie się z nim pracowników. Ponadto, pracodawca ma swobodę wyboru co do sposobu podania regulaminu do wiadomości pracowników. Wybrany sposób powinien być jednak dostosowany do zwyczajowo przyjętego u danego pracodawcy sposobu komunikowania się oraz powinien zapewniać pracownikom realną możliwość zapoznania się z treścią regulaminu. 

Przepisy nie wymagają również pisemnego potwierdzenia stwierdzającego, że pracownik zapoznał się z treścią regulaminu. Nie jest tym samym istotna data podpisania oświadczenia, a data podania do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Biorąc pod uwagę przyjętą linię orzeczniczą, pracodawca obowiązany jest zawiadomić pracowników o wejściu regulaminu w życie, a na żądanie pracownika udostępnić do wglądu tekst i wyjaśnić jego treść. Udostępnienie regulaminu następuje zatem później niż jego wejście w życie, które zależy jedynie od podania regulaminu do wiadomości pracowników, przy czym Kodeks pracy nie zastrzega, że chodzi w tym wypadku o treść regulaminu. 

Podsumowując, wejście w życie regulaminu wynagradzania nie zależy od tego, czy i kiedy pracownikowi udostępniono tekst tego regulaminu. Podkreślić należy, że dla obowiązywania dokumentu istotna jest okoliczność, czy pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią, a nie, czy faktycznie się z nią zapoznał. 


Grabias-Legal Kancelaria Adwokacka
autor: apl. adw. Emilia Witkowska-Grabias


Zamknij