PL   EN

AS1
pict

Aktualności   

Incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy a działanie w porozumieniu

Budzącą wiele wątpliwości w praktyce obrotu jest kwestia, czy zawarcie umowy pakietowej sprzedaży akcji spółki publicznej oraz incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy na poszczególnych walnych zgromadzeniach spółki mogą być traktowane jako porozumienie akcjonariuszy w świetle art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 – tekst jednolity ze zmianami, zwanej dalej "Ustawą").

Zagadnienie to rozstrzygnął wyrokiem z 27 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, sygnatura: XXVI GC 699/15, stanowiąc, iż incydentalne przypadki tożsamego głosowania przez akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach nie mogą być traktowane jako przypadki porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wskazać przy tym należy, że pomimo tego, że dyspozycja art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy odnosi się do nabywania, a nie nabycia akcji, to jednak w doktrynie wskazuje się, że także porozumienia stanowiące podstawę jednorazowego, skoordynowanego nabycia akcji przez jej uczestników mogą wypełniać definicję określoną w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. Niezależnie od tego, że jednorazowe nabycie może stanowić porozumienie, to z treści wskazanego orzeczenia wynika, że doszło wyłącznie do sprzedaży akcji przez jednego z akcjonariuszy i nabycia tych samych akcji przez innego akcjonariusza. Tego typu transakcje są powszechne na rynku kapitałowym i stanowią – w swej istocie – cel istnienia zorganizowanej platformy obrotu, jaką jest giełda papierów wartościowych. 

Podkreślić ponadto należy, że warunkiem uznania przypadków nabycia akcji za porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, jest wykazanie, że dane nabycie nie miało charakteru przypadkowego, lecz służyło realizacji uzgodnionego celu, objętego konsensem jego uczestników, dotyczącego skutków zgodnego nabywania akcji. W celu uznania danego przypadku za działanie w porozumieniu należy również wykazać, że akcjonariusze spółki w sposób trwały korporacyjnie oddziaływali na spółkę. 


Grabias-Legal Kancelaria Adwokacka
autor: apl. adw. Emilia Witkowska-Grabias

Zamknij